Wwft

Vanaf 1 juni 2003 waren wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren en eventuele ongebruikelijke transacties te melden. Dit is het gevolg van twee wetten, genaamd wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en Wet Identificatie Dienstverlening (WID).

M.i.v. 1 augustus 2008 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die aan de dienstverlening nieuwe verplichtingen oplegt.

De wet houdt o.a. in dat formele identificatie van onze cliënten (natuurlijke personen én rechtspersonen) vóór aanvang van onze dienstverlening dient plaats te vinden. Het is mogelijk dat wij in voorkomende gevallen gehouden zijn een “cliëntenonderzoek” in te stellen. Dit kan ook gelden voor nieuwe opdrachten bij bestaande cliënten.

Voor natuurlijke personen geldt de verplichting dat wij deze personen moeten identificeren aan de hand van bijvoorbeeld een geldig reisdocument of een geldig rijbewijs. Voor de identificatie van een rechtspersoon volstaat een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamers van Koophandel (of het buitenlandse equivalent daarvan) of met behulp van een door een (in Nederland gevestigde) notaris opgemaakte akte. Tevens moet van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon de identiteit worden vastgesteld. Kopieën van paspoorten en rijbewijzen worden gemaakt door onze medewerkers en centraal opgeslagen. Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk doublures als voor een bestaande cliënt een nieuwe opdracht wordt uitgevoerd. De vereiste identificatie blijft dan in veel gevallen beperkt tot het raadplegen van onze interne database.

De Wwft verplicht om transacties bij met een ongebruikelijk karakter bij cliënten ‑ dat wil zeggen feiten die zouden kunnen wijzen op het witwassen van geld ‑ te melden. De Wwft verplicht tot inspanningen, zowel voor u als voor ons. Toch menen wij dat de Wwft per saldo een goede overheidsmaatregel is. De Wwft draagt bij aan meer transparantie en zorgvuldigheid.Voor informatie over de Wwft kunt u terecht op de website van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl)